Gevalideerde kennisbasis

Milieu Centraal geeft consumenten betrouwbare, praktische informatie om in het dagelijks leven energie te besparen en milieubelasting te verminderen. Hoe komt die betrouwbare informatie tot stand?

Op internet bieden talloze organisaties informatie over het milieu aan de consument. Maar wat is waar, en wat is ook praktisch toepasbaar in jouw situatie? Milieu Centraal geeft antwoord op concrete vragen, scheidt fabels van feiten en schept helderheid over complexe onderwerpen.

Aanpak in het kort

  • Vragen van consumenten, maatschappelijk relevante onderwerpen en overheidsbeleid bepalen de selectie van onderwerpen waarover Milieu Centraal informatie verzamelt en beheert.
  • Alle informatie samen vormt de kennisbasis van Milieu Centraal, met daarin de milieuaspecten van vele onderwerpen inclusief een concreet consumentenadvies.
  • Een maatschappelijke adviesronde en een wetenschappelijke review garanderen de betrouwbaarheid van de feiten en conclusies in de kennisbasis.
  • De kennisbasis wordt geactualiseerd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) publicaties en ontwikkelingen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in een veld beoordeelt Milieu Centraal of een grondige herziening van het onderwerp nodig is.
  • De kennisbasis is het uitgangspunt voor alle communicatie van Milieu Centraal zoals websites, campagnes en samenwerkingsprojecten met andere organisaties.

Kennisbasis: onderzoek en selectie

Alle informatie van Milieu Centraal is gebaseerd op haar kennisbasis, die voortkomt uit (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeksrapporten, informatie en databanken van onderzoeksorganisaties (zoals RIVM, CBS en PBL). De kennisbasis bevat een brede toelichting op het onderwerp, uitgebreide informatie over alle milieuaspecten van dat onderwerp, concreet consumentenadvies en een grondige onderbouwing van dat advies. Milieucentraal.nl en andere communicatie-uitingen geven hiervan een beknopte samenvatting.

Milieu Centraal beheert bijna honderd onderwerpen, verdeeld over een aantal thema's. Leidend voor de selectie van onderwerpen zijn vragen van consumenten, maatschappelijk relevante onderwerpen (zoals die waar veel mediabelangstelling voor is) en het beleid van de overheid.

Je ziet al die onderwerpen terug op de website.

Bronnen

In de kennisbasis verwijzen we nauwkeurig naar alle geraadpleegde bronnen, via uitgebreide referentielijsten en een overzicht van de geraadpleegde deskundigen en organisaties. Informatie op de websites bevat die bronvermeldingen niet, om de leesbaarheid van de webteksten optimaal te houden.

Maatschappelijke en wetenschappelijke toetsing

Milieu Centraal zorgt voor breed gedragen en betrouwbare informatie.

Maatschappelijk advies

Bij het verzamelen van informatie en het beheer van de kennisbasis maakt Milieu Centraal gebruik van kennis en inbreng van relevante organisaties, bedrijven en externe deskundigen.

Milieu Centraal vraagt deskundigen op specifieke onderwerpen om commentaar te geven op de verzamelde informatie. Dat kunnen wetenschappelijke onderzoekers zijn of belangenorganisaties (zoals een branchevereniging of milieuorganisatie). Elke deskundige kan nieuwe inzichten inbrengen en soms lopen de meningen van verschillende deskundigen sterk uiteen. Als er geen eenduidig advies mogelijk is worden de verschillende invalshoeken naast elkaar gezet. 

Milieu Centraal verwerkt de commentaren in de definitieve kennisbasis, mits de commentaren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of andere betrouwbare bronnen. Inzichten gebaseerd op eigen overtuiging worden als mening (niet als feit) opgenomen.

Milieu Centraal hecht er belang aan om duidelijk onderscheid te maken tussen feiten, waarover geen discussie is, en visies en interpretaties van feiten, waarover wel maatschappelijke discussie bestaat. Ook geeft Milieu Centraal weer waar onzekerheden in het onderzoek zitten of waarom het moeilijk is een eenduidig antwoord of advies te geven. Voor- en nadelen zijn soms immers niet eenvoudig tegen elkaar weg te strepen of te vergelijken.

Milieu Centraal geeft aan wat de meest duurzame keuze is, én wat helpt om kleinere duurzame stappen te nemen. Zo adviseren we zowel om minder te auto te rijden, als ook over welk type auto het minst milieubelastend is en over hoe onderhoud en rijstijl kunnen bijdragen aan een lagere milieubelasting.

Wetenschappelijk advies

Milieu Centraal legt de gebruikte wetenschappelijke methodes en de dilemma's of onzekerheden voor aan de Wetenschappelijke Raad van Advies (WRA). De WRA denkt mee en geeft adviezen over de afwegingen en methodische keuzes. Daarna is de nieuwe kennis beschikbaar om gebruikt te worden op de website en in andere communicatiemiddelen.

In de Wetenschappelijke Raad van Advies zitten onafhankelijke deskundigen met diverse achtergronden. De meeste zijn verbonden aan een universiteit of (onderzoeks)instituut.

Vertaling naar consumentenadvies

Niet alle wetenschappelijke informatie laat zich makkelijk vertalen in een helder consumentenadvies. Als gegevens verzameld zijn voor landelijke studies, of alleen voor bepaalde sectoren of bedrijven, moeten ze worden vertaald naar het niveau van de individuele consument of een huishouden. In dat proces worden methodologische keuzes gemaakt, die ervoor kunnen zorgen dat door Milieu Centraal genoemde cijfers afwijken van de cijfers van bijvoorbeeld het PBL, ECN of andere landelijke kennisinstellingen.

Daarnaast moet Milieu Centraal soms verschillende milieueffecten tegen elkaar afwegen. Wat weegt bijvoorbeeld zwaarder: klimaatverandering, luchtvervuiling door fijn stof of landgebruik en ontbossing? Vaak gebruiken onderzoekers hiervoor wegingsmethoden zoals de ReCiPE-methode. En soms geeft Milieu Centraal verschillende milieueffecten naast elkaar weer in bijvoorbeeld een infographic.

Actuele informatie

Veel onderwerpen uit de kennisbasis van Milieu Centraal kennen een snelle ontwikkeling. Milieu Centraal verwerkt zo continu nieuwe rapporten (wetenschappelijke) publicaties, cijfers en inzichten, zodat de kennisbasis actueel blijft. Het kan natuurlijk gebeuren dat cijfers op de website toch enigszins gedateerd zijn. Soms zijn er geen nieuwe inzichten of is er geen recenter onderzoek voorhanden.

Als er veel nieuwe ontwikkelingen zijn wordt een onderwerp in zijn geheel opnieuw tegen het licht gehouden. Dan voert Milieu Centraal een nieuw bronnenonderzoek uit en worden waar nodig externen geraadpleegd.

Feedback op deze site

Mis je informatie op de website van Milieu Centraal of klopt er iets niet? Stuur je aanvulling of verbetering naar webredactie@milieucentraal.nl

Het is prettig als je in deze e-mail nog eens de paginatitel noemt (liefst met link naar de webpagina). Als je vindt dat we informatie moeten toevoegen of dat deze onjuist is, noem dan bronnen of verwijzingen (met link). Alleen dan kunnen de onderzoekers van Milieu Centraal je aanvulling of opmerking natrekken.

De informatie wordt door de onderzoekers van Milieu Centraal beoordeeld. Het kan even duren voordat je een antwoord krijgt, bij voorbaat ons excuus daarvoor.